top of page
เอกสารทั่วไป
วิธีการชำระเงิน
เอกสารยินยอมตัดบัตรเครดิต
เอกสารทั่วไป
ประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (ซ่อมห้าง)
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (ซ่อมอู่)
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
ความคุ้มครอง พรบ.
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยโดรน
ความคุ้มครองประกันภัยโดรน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (2558)
เอกสาร คท. 30 - คำขอขึ้นทะเบียนโดรน (สำหรับขึ้นทะเบียน กสทช. NBTC)
เอกสาร คท. 26 - หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับขึ้นทะเบียน กสทช. NBTC)
หนังสือรับรอง (สำหรับขึ้นทะเบียน กรมการบินพลเรือน CAAT)
แบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับขึ้นทะเบียน กรมการบินพลเรือน CAAT)
คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน (สำหรับขึ้นทะเบียน กรมการบินพลเรือน CAAT)
ประกันภัยโดรน
bottom of page