top of page

4 วิธีบินโดรน ในเขตการบินแบบถูกกฎหมาย

การบินโดรนในเขตการบินนั้น กองทัพอากาศไทย ได้เผยขั้นตอนวิธีบินโดรนในเขตการบินให้ถูกกฎหมาย ซึ่งผู้บิน โดรนในพื้นที่การบินนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้


1. ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องขึ้นทะเบียนโดรนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. ) (CAAT) แล้วพกสำเนาใบอนุญาตติดตัวไว้ ตลอดระยะเวลาที่ทำการบิน


2. ผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ต้องส่งข้อมูลปฏิบัติการบินของ Drone พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหลักและสำรอง เช่น วิทยุมือถือ,โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ให้หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบินเจ้าของพื้นที่ทราบก่อนปฏิบัติการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ควบคุมการปฏิบัติของ Drone ต้องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสูญเสียการรับ

- ส่งสัญญาณ ซึ่งผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ต้องชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติฯ ให้หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด

และต้องทำหนังสือถึง กรมท่าอากาศยาน หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทัพอากาศ ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในการทำการบินด้วย


3.ผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดรูปแบบการบินที่ร้องขอและคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศอย่างเคร่งครัด


– ผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ต้องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสูญเสียการรับ – ส่งสัญญาณ ซึ่งผู้ควบคุมการปฏิบัติของโดรน (Drone) ต้องชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติฯ ให้หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด


4. ในกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติโดรน (Drone) จะต้องแจ้งหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ Drone ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสูญเสียการรับ-ส่งสัญญาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับอากาศยานทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ห้วงอากาศที่ Drone ปฏิบัติการบินอยู่ หรือห้วงอากาศบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นการรับผิดชอบของหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศอื่น ๆ ด้วย โดยให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติของ Drone ต้องติดต่อรายงานข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นต่อความปลอดภัยของห้วงอากาศแก่หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศตลอดห้วงเวลาที่ไม่สามารถควบคุม โดรน (Drone) กระทั่งเหตุสูญเสียการรับ-ส่งสัญญาณได้รับการแก้ไขแล้ว


กรณีโดรน (Drone) เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของโดรน (Drone) เป็นไปในแนวทางเดียวกับอากาศยานทั่วไป โดยให้หน่วยงานของ ทอ.ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ดำเนินการตามความเหมาะสม


ทั้งนี้หากพบเห็นโดรนในรัศมี 9 กิโลเมตร รอบพื้นที่สนามบิน ซึ่งเป็นเขตห้ามบินโดรนแต่โดรนนั้นบินอยู่ ให้รีบแจ้ง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โทร 194 หรือ 02-523-9014 ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ(ดอนเมือง)


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.it24hrs.com/

2,320 views0 comments

Comments


bottom of page