ประกันCOVID-19กับทิพยประกันภัย


ยุคนี้จะออกไปไหนมาไหน ทุกคนก็ต้องใส่แมสก์ แถมตอนนี้ก็ยังมีกฎหมายออกมาแล้ว เรื่องของการดูแลตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโรค Covid -19 ไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนทุกคนเมื่อออกสู่ที่สาธารณะก็ต้องใส่แมสก์ป้องกัน ทั้งการกำหนดช่วงเวลาออกจากบ้านในเวลากลางคืน หรืแการจับกลุ่มรวมตัวกัน ล้วนเป็นมาตรการป้องการโรคระบาดทั้งสิ้น แต่อย่างไรการดูแลตนเองนอกเหนือจากการกินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือแล้ว เราก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้โดยการซื้อประกันภัยคุ้มครอง Covid - 19 ได้นะคะ วันนี้น้องอัญชัน จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประกันประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ของทิพยประกันภัยกันค่ะ

การรับประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา กับแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาทเลยค่ะ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด


3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา


4. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้

กรณีเลือกแบบมีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน

1,000,000 บาท และ/ หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีเลือกแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 2,000,000 บาท

*ยกเว้นแผน IS ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 7 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก


6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))


7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)


8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการ รับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม