top of page

รู้หรือไม่ว่า ! ขึ้นทะเบียนโดรนต้องทำอะไรบ้าง

Updated: Feb 3, 2020

สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือน The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) ส่วนการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นการขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ความคลื่นความถี่

การขึ้นทะเบียนโดรนกับ CAAT ต้องทำยังไงบ้าง

แม้จะลงทะเบียนขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในการบินโดรนกับ กสทช. แล้ว ก็ยังไม่สามารถบินโดรนได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้บังคับโดรนจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนกับ CAAT ให้ถูกต้องก่อน จึงจะได้รับหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน ซึ่งเปรียบเสมือนใบขับขี่ของนักบินโดรนอีกด้วย


สำหรับการขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน หรือ CAAT นั้น สามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในกรณีบุคคล

เพียงแค่คุณกรอกคำขอการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.caat.or.th/uav จากนั้นทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และรับรองตนเองพร้อมลงนาม แสดงเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง และมีประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวมถึงต้องแสดงภาพถ่ายโดรนที่สามารถมองเห็น Serial Number อย่างชัดเจนด้วย


ในกรณีนิติบุคคล

สำหรับนิติบุคคลต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และรายชื่อกรรมการทุกคน โดยผู้แทนนิติบุคคลให้หมายถึงตัวบุคคลเหล่านี้ จากนั้นทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และรับรองตนเองพร้อมลงนาม (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน) แสดงเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน) และมีประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวมถึงต้องแสดงภาพถ่ายโดรนที่สามารถมองเห็น Serial Number อย่างชัดเจนด้วย


ขึ้นทะเบียนโดรนทราบผลภายในกี่วัน

การขึ้นทะเบียนผู้บังคับ หรือปล่อยอากาศยานโดรนออนไลน์ กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วันทำการ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารครบถ้วนนะคะ


หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนมีอายุกี่ปี

สำหรับคนที่อาจจะยังสงสัยว่าเมื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนไปแล้ว เป็นการทำครั้งเดียว หรือต้องมีการต่ออายุ คำตอบก็คือ หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนมีอายุ 2 ปี โดยนับจากวันที่ออกหนังสือ


บทลงโทษถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน นักบินโดรนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนจะได้รับการลงโทษตามบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 24 ประมวล มาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


รู้แบบนี้แล้ว ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตกันนะคะ ไม่อย่างนั้น จะโดนทั้งจำ ทั้งปรับ ไม่รู้ตัวน๊าาา หรือผู้ใดที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ยุ่งยาก และซับซ้อนเกินไป ให้น้องอัญชันช่วยมั้ยคะ มีบริการขึ้นทะเบียนฟรี และมีประกันภัยโดรนที่น่าสนใจ สามารถโทรมาที่ 066-113-6920 แล้วติดต่อมานะคะ184 views0 comments

Comments


bottom of page