top of page

การใช้"โดรน"ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องทำอย่างไร?

Updated: Feb 12, 2020

1. จะต้องได้รับอนุญาตการใช้โดรนในอุทยานแห่งชาติจาก "หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ" นั้น ๆ และอยู่ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น โดยเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 16 และ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ทั้งนี้หลังจากวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 มาตรา 22 และมาตรา 292.ผู้ได้รับอนุญาตการใช้โดรนในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก)ซึ่งออกตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 โดยเคร่งครัด และใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินยังไม่หมดอายุ


3.ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่สภาพธรรมชาติ หรือทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวอื่น ๆ หรือสัตว์ป่า


4.ผู้รับอนุญาตต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ


5.กรณีมีการฝ่าฝืนตามข้อ 1,2,3 และ 4 หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ มีอำนาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทำการดังกล่าวต่อไป


6.ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับอนุญาตผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

7.ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 รวมทั้ง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=14786

สำนักงานอุทยานแห่งชาติ

248 views0 comments

Comments


bottom of page