top of page
ประกันวิชาชีพแพทย์ Purple INS.png

ประกันความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับแพทย์รายบุคคล

tick red purple.png

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพแพทย์

tick red purple.png

ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

tick red purple.png

คุ้มครองการรักษาในสถานพยาบาล และคลินิกส่วนตัว ทั่วประเทศ

bottom of page