ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โควิดยาว.jpg
โควิดยาวคุ้มครอง.png

รายละเอียดแผนประกัน

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว

 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ 
  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย

 3. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง (หากติดเชื้อภายใน 14 วันแรก จะไม่คุ้มครอง)

 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
  ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

 5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

 6. ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ส่วน
      5.1) เพิ่งเริ่มเป็น ติดเชื้อ อาการไม่รุนแรง ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน วงเงินตามที่ระบุในแผนประกัน 
      5.2) เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า สมองตาย ระบบประสาทล้มเหลว หรือป่วยระยะสุดท้าย** 
         จ่ายเงินก้อนทันที

 7. **การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของทิพยประกันภัยได้ที่

วิธีการทำประกันไวรัสโคโรนา

วิธีการชำระเงินค่าเบี้ยประกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

LINE: @purpleins
Facebook: facebook.com/PurpleINS
โทร: 061-725-9222
สายด่วนทิพยประกัยภัย: 1736

แสกนเพิ่มเพื่อน LINE@