top of page
2+3+ ยาว.jpg

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และชั้น 3+

ประกันรถยนต์ จากทิพยประกันภัย ราคาสบายกระเป๋า

ราคาเริ่มต้น

2+.png
6399.png
3+.png

ราคาเริ่มต้น

5990.png

ประกันรถยนต์ 2+  ราคาเริ่มต้นเพียง 6,399 บาท*

มอบความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 1 ในกรณีรถหาย รถไฟไหม้ รถชนรถ 
ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายจากการชนวัตถุอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์

ประกันรถยนต์ 3+ ราคาเริ่มต้นเริ่มต้น 5,399 บาท*

มอบความคุ้มครองเหมือนประกันรถยต์ชั้น 1 ในกรณีรถชนรถ ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี
แต่ไม่คุ้มครองกรณี รถหาย ไฟไหม้ และรถชนวัตถุอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

*เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*ราคาเบี้ยจะขึ้นอยู่กับ รุ่นรถ ปีรถและอายุผู้ขับขี่

*อัตราราคาเทียบจากแพคเกจประกันรถยนต์ของ Purple INS เท่านั้น

bottom of page